تصاویر بازدید مسئول دفتر نظارت و ارزیابی استان گلستان


بازدید مسئول دفتر نظارت و ارزیابی استان گلستان از مرکز رشد دانشگاه

تاریخ برگزاری : 22 خرداد 1397


کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |