دانشگاه های دولتی


(فرمهای سری الف) 

ﻛﺎرﺑﺮگ از ﺑﺎزدﻳﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ  

(فرمهای سری ب) 

ﻛﺎرﺑﺮگ از ﺑﺎزدﻳﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫ دوﻟﺘﻲ ﻬﺎي و ﻣﺮاﻛﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ 

( ﻓﺮم ج) 

كاربرگ بازدید از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي (آموزشي و پژوهشي)  

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |