اهداف نظارت و ارزیابی  


هدف کلی

ارتقاء و بهبود کیفیت برنامه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری در استان گلستان

 

اهداف اختصاصی

1- نهادینه­ سازی شبکه­ های ارزیابی درونی و تضمین کیفیت در موسسات آموزش عالی استان

2- نظارت بر روند ارزیابی درونی و برنامه ­های بهبود کیفیت در گرو­ها و واحدهای استانی

3- پیگیری برنامه­ ها و اقدامات بهبود کیفیت براساس نتایج ارزیابی درونی واحدها و گروه ­های موسسات آموزش عالی استان

4- حمایت از موسسات آموزش عالی استان در ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و فناوری

 

 

 

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |