دانشگاه علمی - کاربردی


(فرمهای سری الف) 

ﻛﺎرﺑﺮگ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ-ﻛﺎرﺑﺮدي  

( ﻓﺮم ج) 

ﻛﺎرﺑﺮگ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺮاﻛﺰ – داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي  

(فرمهای سری ب) 

ﻛﺎرﺑﺮگ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ-ﻛﺎرﺑﺮدي  

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |