موسسات غیرانتفاعی - غیردولتی


(فرمهای سری الف) 

ﻛﺎرﺑﺮگ ﺑﺎزدﻳﺪ ازداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ 

(فرمهای سری ب) 

ﻛﺎرﺑﺮگ ﺑﺎزدﻳﺪ ازداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ 

( ﻓﺮم ج) 

كاربرگ بازدید از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي (آموزشي و پژوهشي)  

کلیه حقوق متعلق به دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گلستان می باشد.  |2018/1397 |